×
  • PL
  • ENG

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży dla odbiorców krajowych – wersja PDF


DEFINICJE

Występujący w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży termin:

Dostawca – oznacza VECTOR Smart Data Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni;

Nabywca – oznacza przedsiębiorcę krajowego, który nabywa, w ramach swojej działalności gospodarczej, Towar bezpośrednio od Dostawcy;

Strony – oznacza Nabywcę oraz Dostawcę;

Towar – oznacza towar lub produkt produkowany i sprzedawany albo odsprzedawany przez Dostawcę;

Zamówienie – oznacza zamówienie stanowiące nieodwołalne oświadczenie woli nabycia Towaru złożone pisemnie, w tym za pośrednictwem faksu lub poprzez email, wystawione przez Nabywcę lub jakikolwiek podmiot upoważniony do działania w imieniu Nabywcy w tym zakresie, skierowane do Dostawcy; Dostawca zastrzega sobie prawo uznania jako Zamówienie zamówienia złożonego ustnie i zrealizowania go na warunkach określonych poniżej.

  1. ZAKRES STOSOWANIA

1.1. O ile Strony nie postanowią inaczej w oddzielnej umowie, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej również “OWS”) stosuje się do wszystkich transakcji sprzedaży Towaru przez Dostawcę w ramach jego przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy Dostawca złożył ofertę lub Strony zawarły osobne porozumienie, postanowienia takiej oferty lub porozumienia zastępują postanowienia OWS w zakresie w nich uregulowanym.

1.2. Składając Zamówienie, Nabywca potwierdza, że zapoznał się i akceptuje OWS. Wszelkie ogólne warunki zamówień lub inne regulacje Nabywcy, w tym postanowienia dodatkowe lub odmienne w stosunku do OWS zamieszczone na Zamówieniu, nie wiążą Stron transakcji sprzedaży Towaru w zakresie, w jakim nie pokrywają się z postanowieniami niniejszych OWS, chyba że zostaną wprost potwierdzone przez Dostawcę w potwierdzeniu Zamówienia.

  1. OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

2.1. Zamówienie wiąże Nabywcę od momentu jego otrzymania przez Dostawcę oraz wiąże Dostawcę jedynie w przypadku jego potwierdzenia przez upoważnionego pracownika Dostawcy z zastrzeżeniem postanowienia 2.3.1.

2.2. Dostawca określa czas realizacji Zamówienia po złożeniu Zamówienia. Informacje o przeciętnym czasie dostępności Towaru mogą być udzielone w odpowiedzi na zapytanie.

2.3. Czas realizacji Zamówienia zostanie podany Nabywcy w następującym trybie:

2.3.1. dla Zamówień z czasem realizacji nie przekraczającym 24 godzin od złożenia Zamówienia – wyłącznie poprzez przystąpienie do realizacji Zamówienia oraz wystawienie faktury VAT;

2.3.2. dla Zamówień z czasem realizacji przekraczającym 24 godziny od złożenia Zamówienia – poprzez potwierdzenie pisemne, poprzez faks lub wiadomość email.

2.4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia z zastrzeżeniami lub uzupełnione w sposób nie naruszający istotnych warunków Zamówienia uważa się za akceptację z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień zawartych w potwierdzeniu.

2.5. Nabywca jest zobowiązany do przyjęcia Towaru oraz faktury VAT, jak również do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów zwrotnych.

2.6. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego odbiorze. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń Nabywca powinien:

2.6.1. odnotować ten fakt w liście przewozowym załączonym do przesyłki przed jego podpisaniem,

2.6.2. sporządzić protokół niezgodności podpisany przez Nabywcę oraz przewoźnika lub spedytora,

2.6.3. w ciągu 48 godzin od daty otrzymania Towaru zgłosić reklamację za pośrednictwem:

– oraz przekazać następujące informacje:

Brak zawiadomienia zgodnie z wymogami postanowień 2.6. stanowi przyjęcie Towaru bez zastrzeżeń.

2.7. Żadne prawa ani obowiązki wynikające z zawartej umowy lub złożonego Zamówienia nie podlegają cesji, ani nie mogą być w jakikolwiek inny sposób przeniesione na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej, pisemnej zgody Dostawcy.

2.8. Posiadanie oraz ryzyko utraty i uszkodzenia Towaru przechodzą na Nabywcę zgodnie z regułą Ex Works (Incoterms 2010).

2.9. Uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem Towar może być zwrócony na warunkach określonych w niniejszych OWS wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, musi być kompletny oraz nie może nosić oznak używania. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do oprogramowania.

2.10. Obowiązek przeprowadzenia ostatecznej inspekcji Towaru poprzedzającej instalację spoczywa na Nabywcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można było uniknąć lub ograniczyć w przypadku przeprowadzenia prawidłowej inspekcji.

2.11. Odmowa lub opóźnienie w odbiorze Towaru pozostają bez wpływu na wystawienie faktury VAT oraz warunki płatności.

2.12. Wysyłki w dni robocze, rozumiane jako dni w okresie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy przypadających w tym okresie, są realizowane:

2.12.1. do godziny 12:00 – w przypadku palet;

2.12.2. do godziny 14:00 – w przypadku paczek.

2.13. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, faktura VAT dołączana jest do przesyłki, przy czym w przypadku:

2.13.1. przesyłki paczkowej – umieszczana jest w koszulce i naklejana na paczkę,

2.13.2. przesyłki paletowej – umieszczana jest razem z listem przewozowym spedytora lub przewoźnika.

2.14. Na zasadzie wyjątku od zasadniczego trybu dostawy opisanego powyżej, Nabywca może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem działającego na jego rzecz spedytora lub przewoźnika w dni robocze w godzinach od 8:30 do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta Dostawcy (

2.15. Nabywca uzyskuje prawo własności Towaru w momencie zapłaty pełnej ceny sprzedaży.

3.1. Cennik oraz oferty Dostawcy składane są zasadniczo na piśmie i obowiązują przez okres w nich wskazany.

3.2. Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić przed dniem wydania Towaru albo, jeśli Strony tak postanowią, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość uprzedniego pisemnego uzgodnienia przez Strony dłuższego terminu płatności. Płatność za Towary nie będzie dokonywana przez Nabywcę w formule split payment.

3.3. Koszty dostawy powiększają kwotę należną tytułem ceny sprzedaży i ujęte są jako odrębna pozycja na fakturze VAT.

3.4. Cena powinna zostać zapłacona bez pomniejszeń lub innych potrąceń, a jeśli jakiekolwiek przepisy podatkowe nakazują Nabywcy pobranie danin publicznoprawnych, Nabywca winien przedstawić Dostawcy dowód ich pobrania lub przekazania, co nie zwalania Nabywcy z obowiązku zapłaty całej kwoty.

  1. GWARANCJA

4.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady Towarów spowodowane wadliwymi częściami, materiałami lub wadami produkcyjnymi ujawnionymi w okresie gwarancyjnym wyznaczonym przez VECTOR, liczonym od daty wystawienia faktury VAT lub wydania Towaru – w zależności, która z tych dat jest wcześniejsza.

4.2. Towar może zostać uznany za wadliwy, jeśli nie ma właściwości lub nie jest użyteczny dla celów (i) określonych w instrukcji obsługi, warunkach technicznych, innych podobnych dokumentach udostępnionych przez Dostawcę lub (ii) wynikających z przeznaczenia Towaru, a wada taka istniała w dniu wydania Towaru przez Dostawcę.

4.3. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz części posiadających określony czas prawidłowego działania i podlegających naturalnemu zużyciu.

4.4. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów i oprogramowania zainstalowanego lub dołączonego do Towaru, w tym również wewnętrznego oprogramowania (firmware). Gwarancja dotyczy tylko wad nośnika, na którym dokonano zapisu oprogramowania, jeśli został wydany przez Dostawcę wraz z Towarem.

4.5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub nieprawidłowe odtwarzanie oprogramowania lub danych znajdujących się w Towarze lub urządzeniach z nim współpracujących.

4.6. Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie wyłącznie przez serwis Dostawcy, mieszczący się w siedzibie Dostawcy: 81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 6, bez zbędnej zwłoki w terminie nie przekraczającym 60 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Towaru do serwisu Dostawcy. O każdym przypadku niemożliwości usunięcia wady w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawca zawiadomi Nabywcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin usunięcia wady.

4.7. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych należy zgłosić wadę do Serwisu:

4.7.1. za pośrednictwem portalu VECTOR Techsupport: www.vectortechsupport.net lub

4.7.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej (za pośrednictwem e-mail [email protected] wypełniając dokument RMA

4.8. Zgłoszenie zostanie niezwłocznie zarejestrowane przez Dostawcę pod unikalnym numerem, a Nabywca otrzyma potwierdzenie rejestracji zgłoszenia. O ile inaczej nie ustalono, Nabywca jest zobowiązany (i) w terminie 7 dni kalendarzowych dostarczyć fizycznie Towar do serwisu Dostawcy wraz z wypełnionym dokumentem RMA za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Dostawcę oraz na koszt Dostawcy, a także (ii) zapewnić, że dostarczony Towar posiada nienaruszone plomby z numerami seryjnymi Dostawcy lub producenta oraz, że jest opakowane w sposób zapewniający jego nienaruszalność w czasie załadunku, transportu i rozładunku. Jeżeli Nabywca nie dostarczy Towaru w zastrzeżonym terminie zgłoszenie uznaje się za niebyłe.

4.9. Dostawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami ekspertyzy technicznej, naprawy, transportu (do i z serwisu Dostawcy), ubezpieczenia i należności celnych, gdy uszkodzenie nie było objęte niniejszą gwarancją lub Towar okaże się niewadliwy.

4.10. Towar przesłany do serwisu Dostawcy z naruszeniem trybu określonego w postanowieniach 4.7. i 4.8. nie będzie przedmiotem świadczeń gwarancyjnych i zostanie odesłany do Nabywcy na jego wyłączny koszt i ryzyko. W przypadku przesłania Towaru przez osobę nie będącą Nabywcą zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio.

4.11. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

4.11.1. uszkodzeń mechanicznych Towarów, uszkodzeń Towarów powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, konfiguracji, użytkowania lub innych działań sprzecznych z dostarczoną instrukcją obsługi, warunkami technicznymi Towaru lub zwyczajowymi zasadami postępowania z Towarem danego rodzaju;

4.11.2. uszkodzeń Towaru wynikłych z nieprawidłowego podłączania do niego innych urządzeń, w szczególności w sposób sprzeczny z instrukcją lub parametrami Towaru, a także takich uszkodzeń, których wynikły z wad (uszkodzeń, zakłóceń w pracy) urządzeń prawidłowo podłączonych do Towaru;

4.11.3. uszkodzeń Towaru spowodowanych zdarzeniami losowymi, zalaniem, powodziami, pożarami, wyładowaniami atmosferycznych lub innymi klęskami żywiołowymi, wojną, nieprzewidzianymi wypadkami, niewłaściwym napięciem zasilania lub innymi czynnikami zewnętrznymi;

4.11.4. Towaru, w który Nabywca lub inne osoby ingerowały w jakikolwiek sposób, w tym przeprowadzały rekonfiguracje, naprawy, samowolne zmiany konstrukcyjne, przeróbki lub regulacje;

4.11.5. Towaru ze zniszczonymi lub nieczytelnymi numerami seryjnymi i/lub plombami;

4.11.6. czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt;

4.11.7. wad powstałych w wyniku zastosowania niewłaściwych lub nieoryginalnych, a także innych niż zalecane przez Producenta lub Dostawcę, materiałów eksploatacyjnych;

4.11.8. uszkodzeń powstałych z winy, niedbalstwa lub nieuzasadnionej niewiedzy Nabywcy;

4.11.9. wadliwego działania Towaru spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy programami zainstalowanymi na uszkodzonym Towarze lub na sprzęcie, z którym Towar w sposób stały współpracuje zgodnie ze swoim przeznaczeniem;

4.11.10. Towaru, w przedmiocie którego została zawarta umowa sprzedaży, zamiany lub inna umowa przenosząca własność Towaru z Nabywcy na osoby trzecie.

4.12. Realizacja świadczeń gwarancyjnych nastąpi poprzez naprawę Towaru lub poprzez częściową wymianę i naprawę lub wymianę Towaru według wyboru Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego Towaru lub jego podzespołu na Towar wolny od wad, niekoniecznie identyczny, jeśli tylko gwarantuje ono normalną sprawność i funkcjonalność wynikającą z przeznaczenia Towaru. Wymieniony wadliwy Towary lub jego podzespół stają się własnością Dostawcy w chwili dostawy do serwisu Dostawcy. Koszt transportu naprawionego lub wymienionego Towaru ponosi Dostawca z zastrzeżeniem postanowień 4.9, 4.10 oraz 4.11.

4.13. W przypadku realizacji świadczeń gwarancyjnych, okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas od dnia prawidłowego dostarczenia Towaru do serwisu Dostawcy do dnia jego naprawy lub wymiany zgodnie z postanowieniem 4.12.

4.14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań gwarancyjnych w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siłą wyższą jest każde zdarzenie uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zobowiązań, niezależne od Dostawcy, nieprzewidywalne w chwili przyjęcia zobowiązania i niemożliwe do przezwyciężenia przez Dostawcę.

4.15. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług gwarancyjnych, jeśli ich wykonanie groziłoby naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4.16. Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu zapłaconej ceny, zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami Towaru. Dostawca nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy Towar, co nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy jako producenta za produkt niebezpieczny.

4.17. Dostawca udziela wyłącznie gwarancji na warunkach wskazanych wyżej, wyłączając jednocześnie rękojmię z tytułu wszelkich wad fizycznych w Towarach.

  1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, dotyczące Towaru, jego oprogramowania oraz dokumentacji są zastrzeżone dla i pozostają wyłączną własnością Dostawcy. W przypadku Towarów, których producentem są inne podmioty niż Dostawca, wszelkie prawa własności intelektualnej przysługują producentom Towaru lub innym podmiotom, będącym ich twórcami lub właścicielami.

5.2. Nabywcy nie przysługuje prawo do kopiowania, powielania, modyfikowania, ingerowania, dekompilacji przebudowy lub odtwarzania konstrukcji Towarów, wzornictwa, oprogramowania lub dokumentacji, jak również nie może on zezwolić na dokonywanie takich czynności osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

5.3. Nabywca nie jest uprawniony do kopiowania, powielania lub ujawniania w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących struktury technicznej lub funkcjonowania Towaru lub jakichkolwiek poufnych informacji, w tym handlowych, związanych z Towarem oraz do wykorzystywania takich informacji w jakikolwiek inny sposób niż wynikający z normalnego korzystania z Towaru.

5.4. Dostawca udziela Nabywcy ograniczonej, niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania Towaru w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i postanowieniami niniejszych OWS. O ile Strony nie postanowiły inaczej, Nabywcy nie przysługuje prawo do udzielania dalszych licencji.

5.5. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszego rozdziału 5, Dostawcy będą przysługiwać wszelkie roszczenia w najszerszym, dopuszczalnym prawem zakresie.

  1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siłą wyższą jest każde zdarzenie uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zobowiązań, niezależne od Dostawcy, nieprzewidywalne w chwili przyjęcia zobowiązania i niemożliwe do przezwyciężenia przez Dostawcę.

6.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy w każdym przypadku ograniczona jest do szkody rzeczywistej, przy czym nie może przekraczać ceny sprzedaży Towaru lub kwoty 100 000 (słownie: stu tysięcy) złotych – decydująca jest wartość niższa.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 W takim zakresie, w jakim Dostawca, w związku z wykonywaniem Zamówienia, zobowiązany jest przez Nabywcę do przetwarzania danych osobowych administrowanych przez Nabywcę, Dostawca zobowiązuje się do:
7.1.1. przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych („Dyrektywa o ochronie danych”);
7.1.2. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w imieniu Nabywcy i wyłącznie na potrzeby wykonywania Zamówienia oraz zgodnie z poleceniami zawartymi w umowie o powierzenie przetwarzania danych osobowych, o ile taka umowa zostanie zawarta;
7.1.3. niemodyfikowania i nieuzupełniania treści danych osobowych, jak również do niewykorzystywania ich na własne potrzeby i do ich nieujawniania i niekomunikowania oraz do niezezwalania na ich ujawnianie osobom trzecim, chyba, że okaże się to konieczne dla celów związanych z wykonaniem Zamówienia albo gdy okaże się to konieczne w związku w wykonaniem obowiązków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących;
7.1.4. podjęcia właściwych technicznych i organizacyjnych czynności w celu zabezpieczenia danych osobowych;
7.1.5. Dostawca musi upewnić się, że dostęp do danych osobowych udzielony został wyłącznie tym członkom jego personelu, którzy muszą taki dostęp uzyskać w celu realizacji Zamówienia oraz że osoby te zostały poinformowane o poufnym charakterze danych osobowych;
7.1.6. umożliwienia Nabywcy dokonania kontroli podejmowanych przez Dostawcę działań mających na celu faktu przestrzegania przez Dostawcę niniejszych zobowiązań;
7.1.7. przetwarzania danych osobowych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), przy czym dane osobowe mogą one być przesyłane do kraju spoza EOG i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych powinna być wykonywana zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
7.1.8. bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Nabywcy, w związku w wykonywaniem Zamówienia Dostawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych administrowanych przez Nabywcę podmiotom trzecim.
7.2. Na wezwanie Nabywcy wystosowane po wykonaniu Zamówienia Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu Nabywcy albo zniszczenia bądź usunięcia ze swoich systemów, zgodnie z wyborem Nabywcy wszystkich danych osobowych, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, chyba że ustawodawstwo bądź wymogi prawne nałożone na Dostawcę uniemożliwiają zwrot, zniszczenie bądź usunięcie wszystkich bądź niektórych przetwarzanych danych osobowych.
7.3. W rozumieniu niniejszego paragrafu, określenia „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „administrator” i podmiot „przetwarzający” dane osobowe posiadają znaczenia przypisane im w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych albo w Dyrektywie o ochronie danych; w szczególności dotyczy to danych osobowych, których „administratorem” jest Nabywca i które są „przetwarzane” przez Dostawcę. „Przepisy prawa o ochronie danych osobowych” oznaczają wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym Dyrektywę 95/46/WE, zarówno pozostające w mocy w dacie złożenia Zamówienia, jak i uchwalone po tej dacie.

  1. PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY

8.1. Prawo polskie, z wyjątkiem jego reguł lub zasad prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, rozstrzyga wszystkie sprawy związane z transakcjami zawartymi na podstawie niniejszych OWS.

8.2. Jakiekolwiek spory wynikające lub związane z transakcjami sprzedaży podlegającymi postanowieniom niniejszych OWS będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Dostawcy, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

  1. KONTROLA EKSPORTU

Wraz z dokonaniem zakupu Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Towar może zawierać technologię i oprogramowanie podlegające ustawom i przepisom wykonawczym o kontroli eksportu obowiązującym w USA, Unii Europejskiej lub/oraz w kraju, do którego ma być dostarczony lub gdzie ma być używany bądź innym regulacjom międzynarodowym ograniczającym obrót Towarem na rynku międzynarodowym. Nabywca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym wszelkiego rodzajów embarg i innych ograniczeń dotyczących kraju przeznaczenia Towaru. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż Towar nie może być zbywany, sprzedawany, wynajmowany lub dzierżawiony na rzecz końcowego odbiorcy lub kraju podlegającemu ograniczeniom eksportowym, bądź odbiorcy zaangażowanemu w produkcję broni nuklearnej lub zbrodnie ludobójstwa, bez uprzedniej zgody rządu USA lub odpowiednich władz Unii Europejskiej lub innych odpowiednich organów międzynarodowych. Nabywca jest świadomy, iż ograniczenia, o których mowa w zdaniach poprzedzających nie są identyczne w odniesieniu do poszczególnych Towarów lub odbiorców końcowych oraz podlegają zmianom. W szczególności regulacje obowiązujące w USA oraz Unii Europejskiej mogą się od siebie różnić i być zmieniane niezależnie od siebie. W związku z powyższym, Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa USA oraz Unii Europejskiej oraz innych norm prawa międzynarodowego w powyższym zakresie. W przypadku naruszenia przez Nabywcę regulacji, o których mowa w niniejszym ustępie lub zaistnienia okoliczności czyniących takie naruszenie prawdopodobnym Dostawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz podjęcia wszelkich dopuszczalnych prawem środków zmierzających do zapobieżenia występowania takich naruszeń. Ponadto Nabywca zwolni z Dostawcę z wszelkiej odpowiedzialności mogącej wyniknąć z naruszenia przez Nabywcę przepisów i norm, o których mowa w niniejszym ustępie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień pozostałe postanowienia OWS oraz realizowane na ich podstawie Zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony indywidualnie uzgodnią postanowienia zastępujące postanowienia nieskuteczne.

10.2. OWS obowiązują od 23 marca 2014 roku. Dostawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji OWS w przypadku wystąpienia organizacyjnych, prawnych lub innych istotnych zmian dotyczących Dostawcy, w trybie i ze skutkami określonymi w Kodeksie cywilnym.

10.3. Dostawca przyjmuje na siebie wyłącznie zobowiązania wprost wyrażone w niniejszych OWS.

10.4. Jakiekolwiek zrzeczenie się uprawnienia, zmiana postanowień umownych, zobowiązań lub jakichkolwiek uprawnień umownych wymagają formy pisemnej z podpisem Dostawcy pod rygorem nieważności.

Kontakt

VECTOR SMART DATA sp. z o o.
Krzemowa 6, 81-577 Gdynia, Poland
NIP 9581671343 REGON 363177013 KRS 0000589997 BDO 000008738
Rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 2.480.000,00 PLN
Dziękujemy za zgłoszenie! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Dziękujemy za rejestrację i witamy! Subskrybujesz nasz biuletyn.
W międzyczasie odwiedź naszą stronę STREFA WIEDZY ze świeżymi spostrzeżeniami technologicznymi.
Niedługo odpowiemy. W międzyczasie odwiedź naszą stronę STREFA WIEDZY ze świeżymi spostrzeżeniami technologicznymi.
Nie zapomnij śledzić nas w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami VECTOR SMART DATA!
Nie zapomnij śledzić nas w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami VECTOR SMART DATA!

OK
ZOBACZ NA
Google maps